PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie jest główną biblioteką publiczną powiatu i miasta. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu i miasta, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
  • Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
  • Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń i wymiany międzybibliotecznej.
  • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
  • Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
  • Koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu i miasta.
  • Udzielanie pomocy instruktażowo-metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.
  • Organizacja form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu książki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu.
  • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 13:01 Andrzej Kubicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 13:03 Andrzej Kubicki