KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZYTELNIKÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W CIECHANOWIE


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 s. 1), zwanego dalej także „RODO”, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechnowie, dane kontaktowe: ul. Warszawska 34, (06-400) Ciechanów;
 2. Dyrekotr Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 s. 1);
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań administratora zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r.o bibliotekach. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obsługi użytkowników, udostępniania zbiorów oraz prowadzenia działalności informacyjnej, informowania o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, współdziałania z archiwami w tym zakresie, gromadzenia, opracowywania, przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach);
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań administratora zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej);
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej);
 7. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody (np. gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa). Wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie przez Czytelnika nr telefonu lub adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu korzystania z udostępnianych i wypożyczanych zbiorów oraz działalności i usług administratora;
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań (przetwarzanie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; przetwarzanie w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 10. Administrator ogranicza przetwarzanie danych osobowych Czytelników do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego dane osobowe są zbierane;
 11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach informatycznych. Dane osobowe czytelników nie są profilowane;
 12. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
 13. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

  a) prawa uzyskania dostępu do danych osobowych oraz kopii danych (art. 15 RODO), b) prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  e) prawo żądania przeniesienia danych (art. 20 RODO),
  f) prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym z RODO;

       14. Poza opisanymi powyżej uprawnieniami, osoba, której dane dotyczą w razie uznania,
            że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa, uprawniona jest
            również do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
            Danych Osobowych.


Zdjęcia oraz filmy z imprez organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie publikowane są w zgodzie z art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 dopuszcza się rozpowszechnienie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 13:14 Andrzej Kubicki